Historiek van de BDO
Op 1 augustus 1995 gingen de activiteiten van het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (PWA) van Bree van start met als toenmalige voorzitter Martin Kerkhofs.

De oprichting van Plaatselijke WerkgelegenheidsAgentschappen in gemeenten of groepen van gemeenten heeft tot doel te voldoen, enerzijds aan behoeften waaraan niet wordt tegemoetgekomen in de reguliere arbeidscircuits en anderzijds aan de vraag naar arbeid van de langdurig werklozen of de gerechtigden op leefloon of maatschappelijke hulp. Deze maatregel maakt het mogelijk de werklozen in te schakelen op de arbeidsmarkt door hen een specifieke PWA- arbeidsovereenkomst te verschaffen en hun geldelijk statuut te verbeteren.

In 2004 besliste de Federale Regering om het systeem van dienstencheques voor het hele land te organiseren. Dit systeem had een tweeledig doel:
Bovendien streefde de regering ernaar om met het systeem van dienstencheques, op 4 jaar tijd, 25 000 extra jobs te creëren. Met dit systeem zouden daarenboven alle particulieren van België een schoonmaakster legaal en bovendien tegen lage prijzen kunnen tewerkstellen. Huishoudelijke hulp die eerst werd georganiseerd via het PWA systeem kon nu worden overgeheveld naar het systeem van de dienstencheques. PWA’ ers die deze overstap maken, zijn dus niet langer werkloos, maar verbonden aan een arbeidsovereenkomst.

De Raad van Bestuur van het PWA zag het nut en de noodzaak van dit systeem in en besliste op 10 mei 2004 om over te gaan tot de oprichting van een dienstenonderneming als onderafdeling van het PWA. Men diende bij het bevoegde ministerie een aanvraag tot erkenning in, die zonder problemen werd afgeleverd. De onderneming kreeg de naam “Breese DienstenOnderneming, oftewel BDO. Op 1 oktober was de aanwerving van de eerste 5 werkneemsters een feit.

De BDO was van begin af aan een succesverhaal: steeds meer particuliere gezinnen bleken op zoek te zijn naar een schoonmaakster via het dienstenchequesysteem en gaandeweg kozen ook meer en meer PWA- ers en andere geïnteresseerden voor de overstap naar dit systeem.

Door de jaren heen werd het team van de BDO uitgebreid met bedienden en arbeidsters. Nu, ruim 13 jaar later, mogen we fier zijn op ons resultaat: momenteel stellen we 75 arbeidsters en tewerk en staan 4 bedienden in voor de dagdagelijkse organisatie, de administratieve omkadering, klantenzorg en de ondersteuning van het personeel.